Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

34
12

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Gevaarlijk 'rondpunt' Reinpadstraat-Bretheistraat 

Dit kleine rondpunt voldoet niet als snelheidsafremmer voor het gemeotoriseerd verkeer dat uit beide kanten van de Bretheistraat komt. Ook de haaientanden hebben onvoldoende effect. Automobilisten rijden over dit rondpunt heen alsof het een kruispunt is waarop ze voorrang hebben. De voorrang van de fietsstraat en de zwakke weggebruiker wordt hier dagelijks meermaals genegeerd. Als fietser zie ik hier regelmatig auto's overheen racen die niet eens de fietsstraat inkijken of er een fietser aankomt. In juni ben ik zelf aangereden door een onoplettende chauffeur en in de lavendel van het rondpunt terechtgekomen. 
Hier zou het echt veel duidelijker moeten zijn dat de fietsstraat de voorrang heeft en moeten de wagens meer afgeremd worden, je hoeft nu nauwelijks een manoeuvre te doen en kan bijna gewoon rechtdoor over dit 'rondpunt' rijden als automobilist. 

Eveline C.
0 0
lees meer
Collegelaan ontdoen van rotondes die geen rotondes zijn

Momenteel zijn er twee kruisingen op de Collegelaan die eruit zien als ronde punten maar dat niet zijn. Hier draaien mensen nu met de auto (U-turn) en denken daarbij op het andere verkeer voorrang te hebben. Ook is het linksaf slaan, zie foto, nu alleen goed te doen door de belijning totaal te negeren. De feitelijke beweging daarbij, dat is het voorstel, met straatmarkering aangegeven kunnen worden. Op de kruisingen geldt trouwens nu ook voorrang voor rechts, ook voor fietsers. Dit zou beter met borden moeten worden aangeduid. Er zijn zeer weinig bestuurders van bijv. bussen en auto's die fietsers er voorrang geven.

Rutger B.
0 0
lees meer
Verlichting

Verlichting doortrekken op de N744 Wiemesmeerstraat richting Wiemesmeer . Gezien de twee recente (ware) ongevallen maar ook de ongevallen in het verleden kan de verlichting ervoor zorgen dat de baan, de bomen langs de weg en het eventueel overstekend wild beter gezien wordt . Op bepaalde plaatsen is er reeds verlichting (kruispunten, in Wiemesmeer ...)

Luc B.
0 0
lees meer
Handigere oversteekplaats voor fietsers

Momenteel kun je haaks oversteken op het aangegeven punt, maar echt handig is dat niet. Je moet twee keer haaks op de goot met je fiets. In de praktijk steek ik vaak schuin over. Als je het fietspad links iets breder maakt en tweerichtingen en wat op de weg tekent kun je 30 meter fietspad (zie groen) opdoeken.

Rutger B.
0 0
lees meer
Verkeerscirculatie schooltje Gelieren
Onderzoek verkeerscirculatie schooltje Gelieren om autoverkeer en fietsverkeer te optimaliseren en zo het verkeer in de omliggende straten en op het kruispunt Schepersweg/N744 te ontlasten. Bijvoorbeeld: uitgaand (en/of inkomend ) verkeer via Hoogveld of alleen via Europalaan? Momenteel ontstaan er files en gevaarlijke situaties op het kruispunt Schepersweg/N744, zeker als de bus het doorgaand verkeer belemmert. Uiteraard in samenspraak met de plaatselijke bewoners.
Luc B.
0 0
lees meer
Verbod op parkeren
Na en voor de scholen is het hier altijd zo imens druk! Men parkeert op de mispadstraat vanaf het drukke kruispunt van de collegelaan tot aan de zuster eduardlaan. De auto’s van de overgestelde richting moeten over het fietspad rijden. Dit is onverantwoord. Hier zou over de volledige weg een parkeerverbod moeten komen.
Koen N.
0 1
lees meer
Voetpaden Weg naar As
Er zijn op plaatsen op de Weg naar As geen voetpaden voorzien waardoor voetgangers de fietspaden moeten gebruiken. Dit heeft al meermaals tot ongevallen tussen fietsers en voetgangers geleid.
Elke O.
0 0
lees meer
Parkeren Heeldstraat
Het parkeren op de Heeldstraat voor en na de schooluren zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. De auto's staan langs het fietspad geparkeerd, de fietsers en brommers die hier voorbij komen moeten goed opletten voor openslaande deuren. Vaak wordt het fietspad door voetgangers gebruikt omdat het een smal voetpad is. De passerende auto's hebben weinig plaats om door te rijden.
Elke O.
0 0
lees meer
parkeren langs zebrapad fysiek onmogelijk maken
Aan het kruispunt ZusterEduardalaan/Reinpadstraat ligt een zebrapad dat dagelijks door tientallen kleutertjes gebruik wordt tussen school en Apenstaart. Gezien de beperkte hoogte van een kleuter is het zowel voor fietsers als autobestuurders belangrijk om ze tijdig op te merken. Hoewel de Wegcode stelt dat je niet mag parkeren binnen een afstand van 5m voor en na een zebrapad zijn er toch heel wat bestuurders die dit dagelijks negeren. Ik begrijp dat dit bij de heraanleg enkele jaren geleden zo gebeurde omdat het toen nog niet de bedoeling was om de Reinpadstraat (stuk tot aan de Pachthofstraat) éénrichtingsverkeer te maken. Maar enkele eenvoudige schilderwerken, een verhoogd borduurke of wat paaltjes zouden hier toch wat kunnen verduidelijken.
Koen I.
0 0
lees meer
Knip Bonderstraat - Willy Minderstraat
De Bonderstraat wordt sinds de aanleg van de wijk Gelieren-Noord gebruikt als ontsluitingsweg door de inwoners van deze wijk. Er zijn echter betere straten hiervoor aanwezig, daar de Bonderstraat geen voetpad heeft en de bermen niet altijd goed begaanbaar zijn. Wandelen hierin zou een stuk veiliger worden. Verder is de Bonderstraat in de nabije? Toekomst ook al voorzien als ontsluiting van de nieuwe verkaveling tussen de Bonderstraat en de Heeldstraat, de drukte zou hierdoor ook beter verdeeld worden.
Joost B.
0 0
lees meer
Afsluiten Hoogzij goed idee
Afsluiten van Hoogzij is een goed idee, kan iedereen eens wat vaker en veilig met de fiets naar Genk centrum. Momenteel is het er te druk voor om dit op een veilige manier te doen, laat staan uw kinderen over deze weg te sturen. Merk dat er ook veel verkeer deze weg neemt omdat dit leuker rijd dan over de grote weg, ikzelf hoor daar ook bij overigens, maar afsluiten vind ik toch een super goed idee! Buren fietsen ook naar het ZOL, en kinderen van Genk centrum moeten niet meer altijd gebracht worden met de auto van de Molenstraat naar het schooltje op de Bret, voor hun wordt het schooltje dan ook veilig bereikbaar met de fiets (ook veiliger voor de padden :) ) Drukte en snelheid op de Schepersweg is overigens met het wegnemen van de drempels een ramp geworden, straat zou smaller gemaakt moeten worden met meer groen, bv weg met groenstrook tussen fietspad en weg, zodat je meer een laan krijgt i.p.v. een autostrade zoals ze nu erbij ligt.
paul E.
0 0
lees meer
Sluipverkeer woonstraten tussen Westerring/Evence Coppeelaan en Weg naar As
Ik stel voor om de aanpak die in de wijk Vlakveld gebruikt werd om het sluipverkeer terug te dringen tussen Hoogstraat en Nieuwstraat ook toe te passen voor het gebied tussen de Evence Coppeelaan/Bochtlaan enerzijds en de Weg naar As/scholencampus Collegelaan anderzijds. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer van oost naar west en omgekeerd voor alle straten quasi onmogelijk wordt gemaakt en dat al het doorgaand autoverkeer richting wegen gestuurd wordt die reeds beschikken over een afgescheiden fiets- en/of voetpad zoals de Sint-Lodewijkstraat/Oude Postbaan en Bergbeemdstraat/Emiel van Dorenlaan. Met quasi onmogelijk bedoel ik dat een doorgang enkel mogelijk is als deze qua effectief tijdsgebruik en rijcomfort geen voordeel oplevert ten opzichte van een verplaatsing via eerder genoemde wegen die wel over een afgescheiden fiets- en/of voetpad beschikken. Elke andere aanpak waarbij slechts gekeken wordt naar het probleem van één straat leidt enkel tot een verplaatsing.
Koen I.
0 1
lees meer
voetpad aanleggen aan min. één zijde van de straat
Het wegprofiel van de Bretheistraat (stuk tussen Mosselerlaan/Weg naar As) is vrij smal, het verkeer tijdens de spitsuren druk en de bermen vaak nog smaller en die zijn vaak ook nog eens in gebruik genomen als parkeerzone door de aanpalende eigenaars. Dit maakt deze straat zeer onaangenaam om als voetganger te gebruiken. Een voetpad aan één van beide zijden zou een meerwaarde zijn. Individuele parkeerproblemen kunnen op eigen perceel opgelost worden.
Koen I.
0 0
lees meer
zebrapad accentueren
Het zebrapad op het kruispunt Herenstraat/E.Vandorenlaan is (komende vanuit Genk-centrum) voor automobilisten moeilijk zichtbaar omwille van de verhoogde ligging van het kruispunt. Gecombineerd met te hoge snelheden op de E. Vandorenlaan is dit geen aangename plek om over te steken. Gezien de overdreven breedte van de bestaande rijweg is een middengeleider (zie ook kruispunt inrit Sportcentrum) misschien een oplossing. Idem voor de oversteekplaatsen aan de lagere school en de (niet op de weg gemarkeerde) oversteekplaats ter hoogte van de Stiemerbeek.
Koen I.
0 0
lees meer
belijning E. Vandorenlaan
De Emiel Vandorenlaan is als weg voor doorgaand verkeer aangelegd in een periode waar 90km/uur de norm was. De bochtstralen en de breedte van de rijbaan zijn nooit gewijzigd waardoor het nog steeds eenvoudig is (wat ook effectief gebeurt) om op deze weg (te) hoge snelheden te halen. Deze te hoge snelheden zijn minder aangenaam voor de voetgangers die op de zebrapaden willen oversteken of de fietsers die de aanliggende fietspaden gebruiken. Ik stel voor om de belijning van E. Vandorenlaan aan te passen zodat de rijbaanbreedte voor bestuurders visueel afneemt. Dit door bv. een dubbele belijning in het midden (zoals ook in de Bergbeemdstraat werd toegepast (zie foto). Of een doorlopende witte lijn aan rechter- en linkerzijde zodat tegelijkertijd ook de afstand tussen fietser/wagen groter wordt. Zelfde principe kan trouwens ook op de Mosselerlaan toegepast worden.
Koen I.
0 0
lees meer
Snelheidsremmende maatregelen + handhaving Bretheistraat/Peerboomstraat/Dopheide en aangrenzende straten
In een schoolomgeving zijn er logischerwijze verkeerspieken in de ochtend en na school. Die pieken duren hoogstens een halfuur, op zich geen probleem. Wat wel een probleem is, is de hoge snelheid waarmee sommige automobilisten doorheen de genoemde straten "scheuren" om de files te vermijden en snel "door te steken". Fietsers en voetgangers kunnen door het ontbreken van een voetpad/fietspad geen kant uit. Ons voorstel is dan ook om te focussen op snelheidsbeperkende maatregelen (+ handhaving!!!) in deze straten. Dit eerder dan knips te voorzien die ook het plaatselijk verkeer op elk moment van de dag serieus omgooien. Een alternatief voorstel is te werken met eenrichtingsverkeer.
Isabelle V.
0 0
lees meer
kruispunt Waterstraat / Hoogzij
Op dit moment geld de voorrang van rechts regel op dit kruispunt. Deze regeling zorgt voor zeer moeilijke en gevaarlijke situaties als er wagens uit de 3 richtingen komen die willen indraaien naar de Hoogzij. De voorrang van rechtsregel hier afschaffen en de richting Waterstraat - Hoogzij doorgaand maken zou zeer veel problemen opheffen en de situatie een stuk veiliger maken. Zeker ook voor de fietsers
Peter G.
0 0
lees meer
snelheidsbeperkende maatregelen kruispunt Hoogzij/Schepersweg/Hoogveldstraat
Sinds de heraanleg van de Hoogveldstraat is de snelheid van de auto's hier aanzienlijk gestegen. De weg is breder (met de fietspaden) geworden en het kruispunt groter. De wagens komende van de Hoogzij kunnen nu makkelijker en dus sneller richting Schepersweg: de 'knik' wordt door de hogere snelheden 'gesneden'. De wagens komende van de Hoogzij kunnen door het grotere kruispunt ook makkelijker en dus ook weer sneller richting Hoogveldstraat draaien. Al bij al ligt de snelheid stukken hoger als vroeger, wat de veiligheid niet ten goede komt.
Peter G.
0 0
lees meer
Snelheid en drukte Bretheistraat - verkeersveiligheid
Vooral sinds de oprichting van de campus Porta Vida en de wijzigingen aan de Evence Coppéelaan wordt de Bretheistraat zeer veel gebruikt als sluipweg en voor doorgaand verkeer. Ook het schoolverkeer vindt meer en meer zijn weg langs deze straat. Hierdoor is vooral het stuk Peerboomstraat - Mosselerlaan veel drukker en onveiliger geworden. Deze ooit rustige straat is nu zelfs gevaarlijk geworden om rustig te wandelen. Door het mooi bos en de weinige huizen en zijstraten wordt er hier zeer vaak veel te snel gereden. Een gedeeltelijke afsluiting van het autoverkeer zou hier aangewezen zijn. Best al vanaf kruispunt Peerboomstraat - Bretheistaat en Mosselerlaan - Bretheistraat, zodat deze wijk weer veilig en aangenamer wordt qua leefbaarheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn zelfs hoogdringend.
Willem P.
0 1
lees meer
Voorstel snelheidsbeperking naar 30km/u
In de Neerzijstraat lijkt me 30km/u te langzaam temeer omdat er niet zoveel huizen liggen. 50km/u vind ik daar aangewezen. Een fietsstraat lijkt me het beste, en is kostentechnisch het interessantste; anders een snelheidsremmer op basis van het plaatsen van bv bloembakken of paaltjes, om op bepaalde punten de tegenligger te doen stoppen, is voldoende en deze investering is minder hoog dan verkeersdrempels. De Bonderstraat kan ook eventueel ingericht worden als fietsstraat.
Sabine I.
0 1
lees meer
Snelheidsbeperking Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat)
Graag snelheidsbeperkende maatregelen in Heeldstraat (deel tussen Hiemelsbergstraat en Neerzijstraat). Minstens 1 op 5 wagens (/gemotoriseerd verkeer) die voorbijkomen rijdt te snel en gedurende sommige periodes zelfs tot 1 op 4! Zie voor objectieve meting: https://telraam.net/en/location/9000005767. Dit is een dichtbewoond straatdeel en wordt tevens zeer frequent gebruikt door schoolgaande & recreatieve zwakke weggebruikers. Veiligheid en woonkwaliteit (qua veiligheidsgevoel, geluid) zullen ongetwijfeld toenemen. Akkoord? Laat het weten onder deze post, zodat we onze stem kunnen laten wegen.
Jef V.
0 0
lees meer
Voskenslaan -- oude hoevestraat -- zevenbonderstraat
Vroeger was dit rustige straat omgeving. Nu jullie al fietsstraat hebben gemaakt op de mispadstraat de drukte van auto's rijden ze vaak naar deze straten zou gewoon gaan deze straten plaatselijk verkeer te maken. Zeker tijdens na school vliegen de mensen door de straten voor snel thuis te zijn.
Robbie M.
0 0
lees meer
Verkeersdrempel voskenslaan
De huidige verkeersdrempel verliest zijn nut deels om snelheidsvertragend te werken . Doordat deze afvlakt aan de uiteinden voor fietsers rijden de auto gewoon meer of de zijkant waardoor men weinig tot niet moet worden vertraagt . Het plaatsen van paaltjes net voor de verkeersdrempel heeft dit in het begin een beetje verholpen , maar aangezien de oprit net op de hoogte ligt van de drempel , gebruiken meer en meer mensen een deel van die oprit om niet of nauwelijks te moeten vertragen . dit terwijl net na de verkeersdrempel een veel gebruikte fiets/wandeldoorgang vanuit de burchtstraat komt . Kan de huidige drempel aangepast of eventueel verplaatst worden zodat deze meer terhoogte van de fiets/wandeldoorgang komt te liggen ?
Jason D.
0 0
lees meer
Mispadstraat
In het voorstel van de stad voor aan de brug af sluiten maar zou ook meer snelheid remmers zetten ipv straten af te sluiten via die weg ga k altijd werken neem altijd de korste route
Robbie M.
0 0
lees meer