Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Bewoners Vlakveld richten ‘hun’ plein opnieuw in

15-02-2023

Het centrale plein in de Genkse wijk Vlakveld is aan een opwaardering toe. Daarom werd aan alle buurtbewoners, jong en oud, gevraagd wat ze missen in de wijk. Het antwoord is duidelijk: een speel- en ontmoetingsruimte in een veilige en groene omgeving.

Het Vlakveldplein is aangelegd in de vroege jaren '50 als centraal plein voor de wijk Vlakveld in Genk. De laatste jaren waren er meer en meer signalen dat het plein niet meer voldeed aan de wensen en noden van de buurt.

Een nieuw plan voor de herinrichting en opwaardering van het plein werd recent goedgekeurd door het schepencollege. Het ontwerp is tot stand gekomen dankzij de inbreng van buurtbewoners, en de samenwerking met jeugdwelzijnswerk GIGOS en buurtopbouwwerk SAAMO. “We zijn naar Vlakveld getrokken en hebben jong en oud bevraagd. Dat deden we onder meer tijdens de Paaseierenraap, die de hele buurt samenbracht,” legt schepen van Wonen, Wijken en Participatie, Alessandro Cucchiara uit. “De stedelijke diensten hebben alle suggesties genomen en zijn aan de slag gegaan. De omgevingsvergunning is ondertussen aangevraagd. Hopelijk verloopt alles vlot en kunnen de werken over drie maanden starten.”

 Noden en wensen van bewoners

“Vier thema’s kwamen duidelijk naar voren tijdens de inspraakmomenten,” vertelt wijkmanager Brecht Gielis. “Ten eerste was er de vraag naar meer speelruimte en ontspanningsmogelijkheid voor alle leeftijden, van peuters tot en met ouderen. Daarnaast moest het plein ruimte geven en kansen scheppen tot ontmoeting, zowel georganiseerd in buurtactiviteiten als informeel. Een derde thema was de vraag naar een veilige omgeving. De nieuwe ruimtelijke ingrepen moeten het veiligheidsgevoel vergroten en de overlast (geluid, vandalisme, sluikstorten, verkeershinder) tot een minimum beperken. Als laatste bleek uit de bevraging dat bewoners ook belang hechten aan een groene omgeving.”

Groene speelzones en ruimte voor ontmoeting

Als antwoord op deze noden en wensen is in het nieuwe ontwerp gekozen om alle bestaande elementen op het plein te verwijderen en als het ware vanuit een wit blad opnieuw te vertrekken. De bomen blijven staan, maar de muurtjes, de trappen, de betonnen zitblokken, de verharding met grind alsook het beschadigde herdenkingsmonument verdwijnt.

“Natuurlijk komt er bij de herinrichting ook een ruim aanbod voor kinderen,” vertelt schepen van Jeugd, Karel Kriekemans, tevreden. “Er worden speelzones aangelegd, nieuwe reliëfelementen, beplanting, graszones, een kleinere gedenkplaat, een geasfalteerd trapveldje, een zone voor waterinfiltratie (wadi) en een nieuw verhard en rolstoeltoegankelijk pad.”

Het ontwerp kan je grosso modo indelen in drie zones:

Aan de noordkant is een groene speelzone voor peuters en kleuters voorzien die volledig omheind is met kastanjehout. Naast nieuwe speeltoestellen voor de allerkleinsten zoals een glijbaan, kruipbuis, (veer)wippen en schommels, komen er ook speelheuvels en picknickbanken. In de middelste zone wordt enerzijds een uitdagend en avontuurlijk klimparcours voorzien voor de grotere kinderen en aan de kant van de Leopold III-laan komt een geasfalteerd trapveldje, met een trampoline, schommel, voetbalgoaltjes en een zitbank. Aan de zuidzijde wordt een klein parkgevoel gecreëerd met beplanting, een graszone en ruimte voor ontmoeting en rust. De huidige beschadigde gedenkplaat in deze zone wordt verwijderd en vervangen door een kleiner exemplaar.

Een wandelpad verbindt alle zones en maakt het plein langs alle kanten rolstoeltoegankelijk.

Veilige omgeving

Door de ingrepen op het plein zal de zichtbaarheid verbeteren en wordt het veiligheidsgevoel vergroot. Het is de bedoeling dat er verlichting komt op het plein, de vraag hiervoor werd reeds gesteld aan Fluvius. De vraag om camera’s te installeren op het plein wordt momenteel nog onderzocht.

Om de verkeersveiligheid te verhogen wordt éénrichtingsverkeer rond het plein ingevoerd, waardoor het gevoel ontstaat van een grote rotonde waar je in één richting rond kan rijden.

Bewoners die meer info wensen, of de plannen willen inkijken, zijn welkom op 22 februari tussen 16u en 18u op het Vlakveldplein.

Meer nieuws & activiteiten

Herinrichting Vlakveldplein

Denk mee na en draag je steentje bij aan het nieuwe Vlakveldplein.

Participatiemomenten met bewoners

April - Juni 2022

Opmaak voorontwerp

Juli-augustus 2022

Feedback bewoners

September-oktober 2022

Opmaak definitief ontwerp

November-december 2022

Beslissing schepencollege

februari 2023

Aanvraag omgevingsvergunning

februari-maart-april 2023

Uitvoering

mei-juni 2023

Opening Vlakveldplein

21 februari 2024