Skip to main content
home-page

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-West veiliger te maken?

29
6
Geef zelf je voorstel

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 29 bijdragen
Sluipverkeer woonstraten tussen Westerring/Evence Coppeelaan en Weg naar As
Ik stel voor om de aanpak die in de wijk Vlakveld gebruikt werd om het sluipverkeer terug te dringen tussen Hoogstraat en Nieuwstraat ook toe te passen voor het gebied tussen de Evence Coppeelaan/Bochtlaan enerzijds en de Weg naar As/scholencampus Collegelaan anderzijds. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer van oost naar west en omgekeerd voor alle straten quasi onmogelijk wordt gemaakt en dat al het doorgaand autoverkeer richting wegen gestuurd wordt die reeds beschikken over een afgescheiden fiets- en/of voetpad zoals de Sint-Lodewijkstraat/Oude Postbaan en Bergbeemdstraat/Emiel van Dorenlaan. Met quasi onmogelijk bedoel ik dat een doorgang enkel mogelijk is als deze qua effectief tijdsgebruik en rijcomfort geen voordeel oplevert ten opzichte van een verplaatsing via eerder genoemde wegen die wel over een afgescheiden fiets- en/of voetpad beschikken. Elke andere aanpak waarbij slechts gekeken wordt naar het probleem van één straat leidt enkel tot een verplaatsing.
Koen I.
0 0
lees meer
Aanpassing kapelstraat
1/ Aanleggen van een fatsoenlijk wegdek en ruime stoepen in de kapelstraat tussen 1en 5, zodat fietsers en voetgangers veilig gebruik kunnen maken van deze veelvuldig gebruikte doorgangsweg. Tevens hier een fietsstrook van maken gezien het hoge aantal fietsers die hier passeren. Nu worden de stoepen en de weg niet onderhouden door de gemeente. Tussen de kasseien staat het gras en onkruid te tieren en nodigd sluikstorters uit nog een schepje bovenop te doen. 2/ Een oplossing voor de afvoer van regenwater dat van de stoffelbergstraat en de Winterslagstraat in een beek de Kapelstraat inloopt. Kan er een verkeersdrempel worden geplaatst aan de ingang van de Kapelstraat: - om de snelrijders af te remmen - om het water tegen te houden. 3/ snelheidsremmers in de Winterslagstraat tussen de Evence Coppeelaan en de Europalaan om joyraiders te ontmoedigen.
Mieke S.
0 0
lees meer
Molenstraat en Hoogzij (tot Heempark) zone 30, of zelfs fietsstraat
Hier is 50 km per uur toegestaan, maar gezien de smalle weg met veel parkeerplaatsen lijkt 30 km per uur aangewezen.
Pieter B.
0 0
lees meer
Verwijderen parking Fruitmarkt
Binnen enkele honderden meters bevinden zich verschillende parkeergarages. Het is onbegrijpelijk dat zo een open ruimte midden in de stad wordt opgeofferd om auto's op te plaatsen.
Pieter B.
0 1
lees meer
Sluipverkeer buurt scholenkampioenschap Bret
Bretheistraat, Fransebosstraat en St-Lodewijkstraat worden vaak gebruikt als doorsteek richting scholencampus of locaties daar in de buurt. De (tijdelijke) afsluiting vd Hoefstadstraat en de huidige werkzaamheden aan de Evence Coppéelaan hebben die toestroom al merkbaar verminderd. Probleem blijft de snelheid, de meting via telraam.net toont aan dat 30% van de voertuigen die passeren in de Bretheistraat sneller rijdt dan 50km/u. Vermits er ter plaatse geen stoepen zijn is dit voor voetgangers/fietsers geen veilige situatie.
Isabelle V.
0 0
lees meer
Burgemeester G bijnenslaan
Nu er op de burgemeester G bijnenslaan een aantal appartementen gaan bijkomen lijkt het de bewoners van de residenties nuttig om het verkeersplan in deze straat aan te passen. Mijn voorstel zou zijn om de richting van het uitrijden van ondergrondse parkings tot enkel rechts te beperken. Veel van de bewoners ervaren een moeilijkheid om vlot uit te rijden omdat er te veel verkeer op deze straat is. Door de rijrichting aan te passen is dit probleem deels opgelost omdat de weg niet aan 2 zijdes vrij moet zijn. Men kan dit bijzetten door op de plaats van wegmarkeringen blokjes plaatsen die het niet mogelijk maken om erover te rijden. Eventueel kan de snelheid op deze weg nog aangepast of gecontroleerd worden want vaak word er te snel gereden. Dit zorgt bij het uitrijden van de ondergrondse parkings ook voor een extra gevaar. Een effectieve 1richtingstraat lijkt mij voor te grote en zeer drukke omwegen te zorgen.
Amy S.
0 1
lees meer
Molenstraat
Autovrij maken van de Molenstraat tussen Stationstraat en Rootenstraat.
Pieter B.
0 0
lees meer
Fietspad aanduiden op rotonde
Voorstel om op de rotonde St-Lodewijkstraat/Dopheidestraat/Peerboomstraat een fietspad aan te duiden zodat het zowel voor fietsers als auto's duidelijk is dat fietsers niet alleen het dubbelrichtingsfietspad van het toeristisch fietsroutenetwerk volgen maar ook op de rijweg moeten/mogen rijden om bv. de Dopheidestraat /Peerboomstraat in/ui te rijden.
Koen I.
0 0
lees meer
Knip kruispunt Winterslagstraat/Hoefstadstraat
Deze knip werd ooit door de stad zelf al eens voorgesteld (brochure die via de post werd verdeeld in de buurt). Jammer dat deze knip niet meer in het voorstel zit, want dit is mijn ogen de meest essentiële knip die (samen met het afsluiten van de Hoefstadfstraat aan de visvijver) die de Hoefstadstraat, Peerboomstraat, Winterslagstraat en Bretheistraat vrijwaart van doorgaand verkeer tussen Winterslag (Westerring/Evence Coppeelaan) en de Weg naar As/Scholencomplex Collegelaan. Meegenomen is dat bij een grondige heraanleg van het kruispunt misschien ook wat ruimte vrijkomt om het parkeerprobleem van de horecazaak daar op te lossen.
Koen I.
0 0
lees meer
doorlopende veilige fietspaden in Genk Centrum
Er zijn reeds heel wat fietspaden in Genk Centrum, Toch houdt het fietsonveiligheid(-sgevoel) in Genk Centrum houdt tegen om meer de fiets te kiezen voor verplaatsingen in en naar Genk Centrum.Enkele belangrijke ingrepen: * Voorrang fietspad langs Europalaan op verkeer uit Eerste Cyclistenlaan * tweerichtingsfietspad langs Europalaan (door o.a. omvormen ventweg naar tweerichtingsfietspad en doortrekken van het fietspad over 'uitstulpingen voetpad' bij rotondes, duidelijker doortrekken fietspad aan Shopping 1) * Tweerichtingsfietspad langs Shopping 1 aan Albert Remansstraat * slimme knip Molenstraat ter hoogte  van Rootenstraat * Dubbelrichtingsfietspad op Centrumlaan, Grotestraat, Hoogstraat, Berglaan (en enkelerichting voor autoverkeer Centrumlaan-> rotonde Burgemeester G. Bijnenslaan) * Dubbelrichtingsfietspad Nieuwstraat tussen Hoogstraat en D'Ierdstraat * Omvormen kruispunt D'Iertstraat, Nieuwstraat, Kempenlaan, Klokkuil tot rotonde met afgescheiden fietspad
Jan V.
0 0
lees meer
Nieuwe Kuilenweg
De Nieuwe Kuilenweg is een verbindingsstraat tussen Winterslag/afritten Westerring en Genk Centrum. Zeker sinds het afsluiten van de Evence Coppélaan is er merkbaar veel meer verkeersdrukte, met mogelijks als blijvend gevolg dat dit een sluipweg blijft. Vooral tussen de snelheidsremmers aan de Oude Hostartstraat en de Kleine Hostartstraat worst er regelmatig opgetrokken door patserwagens en moto's... Ondanks zone 50 wordt deze snelheidslimiet te vaak genegeerd, wat leidt tot gevaarlijke verkeersituaties, geluidsoverlast en meer luchtvervuiling. Voorstel: permanente zone 30.
Peter S.
0 0
lees meer
Drempels Kruispunt Schabartstraat en A. Maclotlaan verder verplaatsen
Nu staan de drempels heel kort op het kruispunt, terwijl hier fietsers oversteken (fietsstraat), terwijl je als je van de Schabartstraat komt, bijna in het midden van de weg moet gaan staan om te zien wat van de Maclotlaan komt, en je dan voorrang of niet hebt, en aangezien er te weinig plaats is, is dit zeer gevaarlijk ook naar de fietsers toe. Er staan ook nog eens altijd veel auto's geparkeerd van het ZOl op de Schabartstraat tussen Nieuwland en de Maclotlaan. (2 straten kort op elkaar) Fietsers moeten vaak uitwijken voor de auto's, uitrijden is daar als bewoners zeer gevaarlijk, en moeilijk om van alle kanten alles veilig te kunnen waarnemen.
Kirsten D.
0 0
lees meer
Nieuwe Kuilenweg
De Nieuwe Kuilenweg is een verbindingsstraat tussen Winterslag/afritten Westering en Genk Centrum. M.a.w. een zeer drukke straat. Het merendeel van het verkeer is doorgaand verkeer en geen bestemmingsverkeer. Ondanks zone 50 wordt deze snelheidslimiet te vaak niet gerespecteerd., wat leidt tot gevaarlijke verkeersituaties, vooral voor fietsers (geen afscheiding tussen rijweg en fietspad) en de voorrang van rechts aan de Oude Hostartstraat en de kruising van de Kleine Hostartstraat. Voorstel: betere verkeersremmers en/of zone 30. Ander probleem: parkeerproblemen door aanleg blauwe zone. De Nieuwe Kuilenweg is opgesplitst in 2 parkeerzone: blauwe zone en gewone zone. Dit resulteert in het feit dat de de gewone pakeerzone overbelast is door het gebruik van parkeerplaatsen door niet -bewoners. De bewoners in deze zone hebben geen recht op een bewonerskaart wat frusterend werkt.
Herbert H.
1 1
lees meer
Nieuwstraat: eenrichtingsverkeer, ruimte voor fietser en voetganger, ontharden en vergroenen
Wat willen we: • Luchtkwaliteit verbeteren • Ruimte voor zwakke weggebruiker • Minder verkeer in de straat • Groen in de straat Vaststellingen: • Straatvinken-telling : opvallend weinig fietsers • Curieuze neuzen: zeer slechte luchtkwaliteit beneden in de Nieuwstraat • Verschil tussen onderste deel Nieuwstraat en boven. Bovenste deel wel een fietspad, voortuinen, veel bredere weginrichting. • In verkeersplannen niets voorzien voor de Nieuwstraat, niets in plannen centrum, kolderbos-vlakveld, of site Regina Mundi • Geen groen in de straat. • nieuwe sites Regina Mundi- kerkhof-Zonneweelde => nog meer verkeer verwacht. • Autovrij centrum: gevolgen? • Fietsverbinding Nieuwstraat -Hooiweg: gemiste kans voor verkeer naar Hoogstraat Te onderzoeken: Waar gaan al de auto's die het centrum inrijden via de Nieuwstraat? Voorstellen: • Eenrichtingsverkeer boven • Straatinrichting aanpassen : snel rijden ontraden en ruimte voor fietser en voetganger, meer groen
An G.
0 2
lees meer
Wantoestanden dieplaan parkerende voertuigen
Hemeltergend dat er voertuigen voor de gebouwen parkeren. Hierdoor wordt het nog onveiliger voor de voetgangers en fietsers. Terwijl parking vrij is. Overtreden ze de wegcode door op een verhoogde berm te rijden en dwarsen ze het fietspad. Ook terhoogte van de taverne het trefpunt heeft de voetganger weinig tot geen plaats om door te gaan. Met het aanleggen van het parkje thv het stadhuis ,zou men het fietspad aan de zijde van de gebouwen kunnen verleggen naar de zijde van het stadsplein, zodoende dat de fietsers vrije passage hebben en niet door voetgangers en rijdende auto's worden gehinderd. De situatie op de dieplaan is onduidelijk en gevaarlijk. Auto's, fietsers en voetgangers door elkaar op het zelfde gebied is gevaarlijk. Een betere handhang zou zeker helpen maar de prioriteiten zijn blijkbaar anders. Alles gebeurd aan 1 zijde van de dieplaan. Dat vraagt om verwarring en problemen. Het centrum wordt bewoond door veel oudere mensen. Verbeter hun leefomgeving.
Paul L.
1 0
lees meer
Fluisterasfalt hoogstraat
Niet direct veiligheid maar wel veel geluidsoverlast van dit huidige asfalt door de omliggende centrum wijken, eventueel opgelost met snelheidsremmer
Richard V.
0 0
lees meer
Eenduidige aanduiding fietstraject Europalaan
Als je als fietser fietst van Rondpunt 26 naar het Molenvijverpark krijg je te maken met een wirwar van fietsinfrastructuur. Op veel plaatsen is het zoeken waar je moet fietsen.Ik stel voor om het fietspad over heel dit traject te markeren met een opvallende rode strook. Dit werd reeds gedaan op verschillende plaatsen, maar het vervolledigen hiervan zou duidelijk maken aan de fietser welk traject hij kan/moet volgen, en aan de autobestuurder waar hij het fietstraject kruist of zelfs deelt.Bovendien stel ik voor dat dit traject goed verlicht wordt. Op sommige plaatsen laat de verlichting te wensen over.Een voorbeeld van onduidelijkheid is het stukje van de Eerste cyclistenlaan richting centrum: hier is een klein stuk afgegrensd met (bij duisternis/neerslag) moeilijk zichtbare metalen spijkers, over voetpad en dan kriskras richting fietsstraat.
Pieter B.
0 0
lees meer
Eenduidige aanduiding en vereenvoudiging fietstraject Dieplaan/Jaarbeurslaan
Als je tussen het rondpunt met de Europalaan en het rondpunt met de Centrumlaan fietst, krijg je (net als in een ander voorstel vermeld) te maken met een wirwar van fietsinfrastructuur. Bovendien word je verplicht om verschillende keren over te steken.Mijn voorstel houdt een eenduidige duidelijk aanduiding van het traject in (met rode bestrating) alsook het wegwerken van verplichte oversteken. Het dubbel fietspad zou kunnen doorlopen tot aan de Europalaan. Aan de kant van het stadhuis zou het fietspad eenvormiger en minder kriskras kunnen worden.
Pieter B.
0 0
lees meer
Nieuwstraat aanpassing verkeersstroom
Graag een verbetering van de luchtkwaliteit.... alle verkeer van en naar het centrum loopt eenziijdig door de nieuwstraat naar D'Ierd... Kolderbos Zonneweelde en vlakveld .... eigenlijk kan heel wat verkeer van boven in de nieuwstraat via de Kempenlaan afgeleid worden naar het rondpunt aan de hoogstraat zodat doorgaand verkeer makkelijk naar de Europalaan kan... mijns inziens moet veel verkeer hier naar beneden niet echt naar het centrum maar veeleer naar de grote assen ringlaan, europalaan de nieuwstraat beneden is veel te eng ;;; de kempenlaan is een veel breder alternatief
Leo B.
0 1
lees meer
Oude Hostartstraat
De uitrit van onze parkeergarage is tussen huisnummers 9 en 11, recht tegenover huisnummer 10. Het zicht naar links (westen) wordt quasi volledig geblokkeerd door de geparkeerde wagens/bestelwagens (geen andere parkeergelegenheid voor de bewoners nummers 11 en 13). Hierdoor moeten we (bewoners Nieuwe Kuilenweg 54 en 56) ons op goed geluk op de weg begeven. Door de bocht in de weg zien aankomende bestuurders van links ook de uitrijdende wagens te laat. In 1 van de vorige weken is het trouwens tot een aanrijding gekomen (gelukkig enkel blikschade). Een spiegel met zicht naar het westen aan huisnummer 10 zou voor ons al een grote hulp zijn. Langs huisnummer 10 is de achteringang van de School met de Bijbel en de bijhorende kinderopvang. Zone 50 is op die smalle straat echt niet verantwoord, zone 30 is aangewezen.
Peter S.
0 0
lees meer
Voorrang voor fietsers aan Rondpunt 26
Voor fietsers is het oversteken van de Eerste-Cyclistenlaan aan Rondpunt 26 bij druk verkeer enkel veilig mogelijk wanneer autobestuurders stoppen om je door te laten. Indien dit niet zou gebeuren, is het bij druk verkeer moeilijk om in te schatten of de doorgang vrij is.Mijn voorstel is om de voorrang hier aan te passen, zodat de fietser voorrang heeft, in plaats van beroep moet doen op (talrijke) hoffelijke autobestuurders.
Pieter B.
0 0
lees meer
Fransebosstraat knippen
Op de eerste online kaart stond er oorspronkelijk een knip i.p.v. een snelheidsremmende maatregel op het kruispunt Negenhuizenstraat/Fransebosstraat. De bewoners van de Negenhuizenstraat waren hier zeer blij mee. De straat wordt gebruikt voor sluipverkeer (Winterslagstraat richting Mosselerlaan - scholen) en om er met extreme snelheid door te rijden. Er passeert ook veel vrachtverkeer. Er wonen veel kleine kinderen in de straat, en met een knip zou er enkel nog plaatselijk verkeer de straat inrijden. Een snelheidsremmer in de vorm van een verkeerskussen gaat de racers niet stoppen en volgens mij enkel voor geluidsoverlast zorgen.
Jara S.
0 0
lees meer
Erfstraat
Ik zou willen voorstellen om de Erstraat thv De Olijfboom en het Kinderhuis te onderbreken. Bezoekers van deze 2 instellingen kunnen perfect via de Evence Coppéelaan komen. Ook merken we een toename in het verkeer door enerzijds de appartementen op de Franse Bos en de Bresserstraat en anderzijds de tijdelijke afsluiting van de Evence Coppéelaan. Bovendien gaat de aansluiting van de Hoefstadstraat met de Evence Coppéelaan definitief afgesloten worden. Momenteel is het hierdoor te gevaarlijk voor onze kinderen om op straat met de fiets of de step te spelen. Dit was een paar jaar geleden wél perfect mogelijk.
Bart V.
0 0
lees meer
Westerring
Vermindert kopstaart aanrijdingen aan de kruispunten
Gerry v.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 29 bijdragen